Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 1, 31 - 37

Korte bijdrage

Methylfenidaat bij kinderen: gebruik en ervaringen in Nederland1

J.G. Hugtenburg, A. Faber, E. Schirm, I. de Boer, H. Tobi, E.R. Heerdink, Y.H. Tso

achtergrond In Nederland is de prevalentie van het gebruik van stimulantia bij kinderen van 0 tot 19 jaar met een factor 4,9 toegenomen van 1,5/1000 in 1995, tot 7,4/1000 in 1999. Het gebruik in Nederland is echter nog steeds veel lager dan in de Verenigde Staten.
doel Het verkrijgen van meer inzicht in de effecten en bijwerkingen van methylfenidaat, in de redenen tot het stoppen met het gebruiken van, en het switchen naar andere geneesmiddelen, en in het gebruik van additionele psychofarmaca in de dagelijkse praktijk.
methode Een vragenlijstonderzoek onder 49 ouders.
resultaten Ouders van 30 kinderen stuurden de lijst terug. Drieënzestig procent beoordeelde de werkzaamheid van methylfenidaat als goed tot zeer goed. Alle ouders meldden bijwerkingen van methylfenidaat. Bijwerkingen of gebrek aan effect waren de belangrijkste redenen om te stoppen met het gebruik. Zevenenvijftig procent van de kinderen gebruikte additionele psychofarmaca.
conclusie De werkzaamheid van methylfenidaat in de dagelijkse praktijk lijkt overeen te komen met de in placebogecontroleerd onderzoek vastgestelde werkzaamheid. Er worden veel bijwerkingen gemeld.

trefwoorden farmaco-epidemiologie, geneesmiddelengebruik, kind, methylfenidaat