Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 2, 77 - 82

Oorspronkelijk artikel

Implementatie van het meetinstrument HoNOS65+. Onderzoek op een afdeling voor ouderenpsychiatrie

T.W. Broersma, S. Sytema

achtergrond De geestelijke gezondheidszorg moet de laatste jaren in toenemende mate verantwoording afleggen aan de zorgverzekeraars, de overheid en de patiëntenbeweging over doeltreffendheid, doelmatigheid en patiëntvriendelijkheid van de geboden zorg. Het routinematig meten van effecten van behandeling met behulp van één of meerdere instrumenten zal in de komende jaren steeds meer ingang vinden.
doel Onderzoeken van de implementeerbaarheid van de Health of the Nation Outcome Scales voor ouderen (HoNOS65+) binnen een afdeling ouderenpsychiatrie en nagaan of dit instrument handvatten voor klinisch handelen geeft en een adequaat beeld van de ouderenpopulatie biedt.
methode De implementatiefase bestond uit een training van 51 hulpverleners binnen diverse geledingen van de ouderenafdeling van Lentis, Oost-Groningen. Bij 387 patiënten uit verschillende ouderenafdelingen werd de honos65+ afgenomen door de getrainde hulpverleners.
resultaten De HoNOS65+ werd door hulpverleners als bruikbaar ervaren en gaf per behandelsetting en diagnose een significant verschil op gedragsproblemen, symptomen en sociale problemen.
conclusie De HoNOS65+ is bruikbaar op zowel patiënt- als groepsniveau en maakt de problemen op relevante levensgebieden duidelijk binnen de ouderenpsychiatrie.

trefwoorden Health of the Nation Outcome Scales, HoNOS65+, routinematige uitkomstmeting, geestelijke gezondheidszorg, meetinstrument