Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 6, 373 - 381

Oorspronkelijk artikel

Zelfdoding onder Nederlandse Surinamers naar etniciteit

M.J. Garssen, J. Hoogenboezem, A.J.F.M. Kerkhof

achtergrond Eerder onderzoek naar suïcidepogingen door Surinamers in Nederland wees op een bovengemiddelde problematiek bij hindoestaanse jonge vrouwen. Wegens het ontbreken van gegevens over de etniciteit van Surinamers in Nederland is tot dusver geen kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen etniciteit en zelfdoding.
doel Nagaan welke verschillen in het vóórkomen van zelfdoding naar leeftijd, geslacht en etniciteit bestaan tussen Nederlandse Surinamers en autochtonen.
methode Dit onderzoek is gebaseerd op alle gevallen van zelfdoding onder Surinamers in Nederland in de periode 1996-2005. Etniciteit is bepaald op basis van de achternaam. Met behulp van een steekproef is de omvang van de risicogroepen vastgesteld.
resultaten De zelfdodingscijfers bij hindoestaanse mannen en jonge creoolse mannen zijn significant hoger dan die bij autochtone Nederlandse mannen. De zelfdodingscijfers bij Surinaamse vrouwen zijn aanzienlijk lager dan die bij Surinaamse mannen en wijken in de meeste gevallen niet significant af van die bij autochtone vrouwen.
conclusie Vooral onder Surinaamse mannen is de incidentie van zelfdoding verhoogd. Deze verhoogde incidentie beperkt zich niet tot de hindoestanen.

trefwoorden creool, etniciteit, hindoestaan, suïcide, Surinamer