Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 4, 221 - 232

Oorspronkelijk artikel

Risicotaxatie en behandelevaluatie met twee forensische observatielijsten

E. Brand, H. Nijman

achtergrond Behandelevaluatie en risicotaxatie gaan hand in hand in de terbeschikkingstellingsector (tbs-sector).
doel Het testen van twee observatielijsten die zijn ontwikkeld voor de evaluatie van tbsbehandeling.
methode Twee observatielijsten voor sociotherapeuten dan wel groepsleiders werden onderzocht op basis van metingen die zijn verricht in het voormalige Meijers (tbs-selectie) Instituut (n = 556) en in De Kijvelanden (n = 100), een tbs-behandelinginstelling voor forensische psychiatrie. Deze lijsten, de Observatielijst voor sociotherapeutisch medewerkers (stm-lijst) en de Copinglijst, beogen onder meer de sociale vaardigheden, coöperatie, zelfredzaamheid en copingvaardigheden van forensisch psychiatrische patiënten te meten.
resultaten De twee lijsten laten een goede interne consistentie zien. Bevindingen in De Kijvelanden wijzen erop dat de stm-lijst over adequate test-hertestbetrouwbaarheid beschikt. Daarnaast blijken de stm-totaalscores en de afzonderlijke schalen ervan significant samen te hangen met criminele recidive. Vooral op de afdeling waargenomen antisociaal gedrag, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden van de patiënt, en in mindere mate coöperatief gedrag en negatieve copingstijlen, bleken significant geassocieerd te zijn met latere terugval in crimineel gedrag.
conclusie De lijsten lijken geschikt om behandeleffecten binnen forensisch psychiatrische settings in kaart te brengen en bieden mogelijk een aanvulling op gangbare risicotaxatiemethoden.

trefwoorden behandelevaluatie, forensische psychiatrie, risicotaxatie, terbeschikkingstelling