Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 2, 75 - 84

Oorspronkelijk artikel

Schrijfopdrachten over aversieve ervaringen sorteren geen effect bij patiënten met angststoornissen

N. Lammerts van Bueren

achtergrond In verschillende onderzoeken werd aangetoond dat schrijfopdrachten over aversieve ervaringen een gunstig resultaat sorteren bij mensen met lichte klachten. Onderzoek naar het effect van deze methode bij patiënten is schaars.
doel Onderzoeken of het schrijven over aangrijpende gebeurtenissen ook gunstige effecten heeft op ernstige angstsymptomatologie.
methode Tweeëndertig patiënten met angststoornissen werden willekeurig toegewezen aan een experimentele groep of een controlegroep. Achttien patiënten kregen de opdracht om over hun meest aversieve levenservaring te schrijven. Veertien patiënten schreven over triviale onderwerpen. In een periode van twee weken voltooide elke patiënt vier schrijfsessies. Zes weken na de vierde sessie vond een laatste, follow-upsessie plaats. Angstsymptomatologie en stemming werden geoperationaliseerd aan de hand van de Symptom Checklist, de Penn State Worry Questionnaire, de Impact of Event Scale en de Profile of Mood State. Het directe effect van het schrijven op de stemming werd bepaald met behulp van een stemmingsmeter.
resultaten In de experimentele groep verslechterde de stemming gedurende korte tijd sterk. Multivariate analyses voor herhaalde metingen wezen niet op duidelijke effecten. Ook de kritische (groep × meting) interactie was niet significant. Bij follow-up zijn zowel de angstsymptomatologie als de stemming in de experimentele groep, in vergelijking met de controlegroep, niet verbeterd.
conclusie
Schrijven over aversieve ervaringen is, zoals in het verleden al veelvuldig beschreven is, zeer belastend voor patiënten (pain). De resultaten laten zien dat het schrijven over stressvolle ervaringen van nul en generlei waarde is om angstsymptomen te reduceren (no gain).

trefwoorden angststoornissen, schrijfopdrachten, trauma