Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 1, 7 - 15

Oorspronkelijk artikel

Het verband tussen belastende ervaringen en dissociatieve verschijnselen

W. op den Velde, P.G.H. Aarts, H.F.A. Schalken, H.N. Sno

achtergrond Een oorzakelijk verband tussen belastende ervaringen en dissociatieve verschijnselen is intuïtief aantrekkelijk en ook theoretisch elegant te verklaren. Het is echter de vraag of er sprake is van een rechtstreeks causaal verband tussen belastende ervaringen en dissociatieve verschijnselen. Op de onderzoeken die hiernaar verricht zijn is in methodologisch
opzicht het nodige aan te merken.
doel Nader inzicht krijgen in de hoeveelheid belastende ervaringen van psychiatrische patiënten, en in de relatie van deze ervaringen met dissociatieve verschijnselen.
methode Gedurende twee jaar hebben nieuwe poliklinische psychiatrische patiënten vragenlijsten ingevuld over belastende ervaringen, dissociatieve verschijnselen, psychische klachten en psychisch functioneren.
resultaten Slechts 38 van de 351 patiënten rapporteerden geen belastende ervaringen. De meest voorkomende vorm van belastende ervaring betrof emotionele verwaarlozing in het gezin van herkomst (mannen 34%, vrouwen 39%). De correlatiecoëfficiënt van de correlatie tussen belastende ervaringen en de scores voor dissociatieve verschijnselen was r = 0,30.
conclusie Gezien de zwak positieve correlatie tussen belastende ervaringen en dissociatieve verschijnselen is het niet aannemelijk dat er tussen deze een lineair causaal verband bestaat. Het is niet uit te sluiten dat het verband deels berust op een slechter algemeen psychisch functioneren na blootstelling aan belastende ervaringen.

trefwoorden dissociatie, traumatische levensgebeurtenissen