Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 2, 75 - 81

Oorspronkelijk artikel

Sociale steun en psychische klachten bij jonge vluchtelingen

I. Candel, E. Offermans, M. Jelicic, H. Merckelbach

achtergrond Er is weinig bekend over de relatie tussen het ervaren van sociale steun en het ontwikkelen van traumaklachten en depressieve klachten bij jonge vluchtelingen in Nederland.

doel Inzicht verkrijgen in de invloed van sociale steun op traumaklachten en depressieve klachten bij jonge vluchtelingen in Nederland.

methode Dertig vluchtelingen namen aan het onderzoek deel. Allen hadden een trauma meegemaakt in het land van herkomst. De ene helft van de vluchtelingen was met familie naar Nederland gevlucht of had hier al familie, terwijl de andere helft zonder familie was gevlucht en hier geen familie had. Met behulp van de Sociale Steun Lijst-Interacties werd nagegaan of de groep met familie meer sociale steun ervoer dan de groep zonder familie. Vervolgens werd met de Impact of Event Scale en de Harvard Trauma Questionnaire de mate van ervaren traumaklachten gemeten. De Beck Depression Inventory werd gebruikt om depressieve klachten in kaart te brengen.

resultaten Vluchtelingen die met familie naar Nederland zijn gekomen of hier al familie hadden, bleken meer sociale steun te ervaren dan vluchtelingen die hier alleen waren. De eerste groep vluchtelingen bleek minder traumaklachten te rapporteren dan de tweede groep. Wat betreft depressieve klachten was er geen significant verschil tussen beide groepen.

conclusie Sociale steun lijkt samen te hangen met traumaklachten bij jonge vluchtelingen en wel op zo een manier dat vluchtelingen die veel sociale steun ervaren minder traumaklachten rapporteren dan vluchtelingen die minder sociale steun ervaren. Deze relatie gaat niet op voor depressieve klachten.

 

trefwoorden depressie, sociale steun, trauma