Home

Tvp19 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995) 4, 329 - 342

Oorspronkelijk artikel

Agressie van patiënten: een onderzoek naar agressief gedrag van psychiatrische patiënten op een gesloten opnameafdeling

H.L.I. Nijman, W.F.F. Allertz, J.M.L.G. á Campo

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het vóórkomen van agressief gedrag van patiënten, opgenomen op een acute-opnameafdeling van Psychiatrisch Centrum Welterhof te Heerlen. Voor de registratie van agressie is gebruik gemaakt van de Staff Observation Aggression Scale (SOAS) van Palmstierna en Wistedt (1987). Het onderzoek strekte zich uit over een periode van vierentwintig weken; in die tijd werden 164 agressieve incidenten geregistreerd. Deze incidenten bleken vooral 's middags op te treden en veel voor te komen in de dagverblijven, in of nabij de verpleegkundigenpost en voor de gesloten afdelingsdeur. De patiënten die betrokken waren bij de incidenten bleken vaker onvrijwillig opgenomen en gemiddeld jonger te zijn dan niet-agressieve controlepatinten. Er werd geen relatie gevonden tussen agressief gedrag van patiënten enerzijds en sekse of diagnose van deze patinten anderzijds. In de praktijk bleek de SOAS een betrouwbaar en geschikt instrument om agressie te meten. Met behulp ervan kunnen de effecten van interventies worden getoetst die zijn gericht op het verminderen van agressief gedrag.