Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 8

Oorspronkelijk artikel

De prognose van behandelresultaat in een (dag)klinische psychiatrische setting

A.H. Schene, L. Wouters, B. van Wijngaarden

Er is in toenemende mate belangstelling voor indicatiestelling. Er bestaat behoefte aan een betrouwbare voorspelling van het effect van psychiatrische behandelingen. Tot op heden heeft predictieonderzoek zich echter vooral gericht op het vaststellen van contra-indicaties en niet op predictoren voor een succesvolle behandeling. In dit artikel wordt verslag gedaan van een exploratief onderzoek naar predictoren. Dit gebeurt met behulp van gegevens die beschikbaar waren uit een onderzoek ter vergelijking van psychiatrische dagbehandeling en 24-uursbehandeling.

De onderzoeksvraag luidde: welke patiëntkenmerken hebben een prognostische waarde met betrekking tot het behandelresultaat? Predictoren waren: demografische en opnamegegevens, psychiatrische voorgeschiedenis, psychopathologie, sociaal en interpersoonlijk functioneren, en sociaal netwerk en sociale steun. De steekproef (n = 150) werd verdeeld in twee even grote groepen, een meest succesvolle en een minst succesvolle groep.

Uit logistische regressieanalyse bleek dat in 76% van de gevallen correct kon worden voorspeld of men al dan niet tot de succesvolle groep behoorde. Negen predictoren waren relevant, waarvan er acht betrokken waren bij interacties. Bij deze predictoren hoorden onder andere de wachttijd tussen aanmelding en opname, sociaal-netwerkvariabelen en de aard van de stoornis. De ernst van de stoornis en het sociale disfunctioneren bleken echter geen voorspellende waarde te hebben.