Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 1

Oorspronkelijk artikel

Psychoimmunologie en psychiatrie: een literatuuroverzicht

C.G. Kooiman

Dit artikel is een literatuuroverzicht van psycho(neuro)immunologische studies met het accent op onderzoekingen gericht op psychiatrische stoornissen. Aanvankelijk werd voornamelijk onderzoek verricht naar de invloed van life-events en stress op immuunfuncties. Onderzoek naar de relaties tussen psychiatrische stoornissen en immuunfuncties is van recenter datum. De verschillende onderzoeksresultaten suggereren dat depressie een zekere mate van immunosuppressie kan geven die mogelijk leeftijdafhankelijk is. Vooralsnog is echter onduidelijk in welke mate de gevonden immunologische dysfuncties klinisch relevant zijn. Het psychoimmunologisch onderzoek met betrekking tot schizofrenie levert tot op heden geen eenduidige bevindingen op.