Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Onderzoeksartikel

In een onderzoeksartikel geeft u een beschrijving van eigen onderzoek. De lezers dienen zich een nauwkeurig beeld te kunnen vormen van de opzet en de uitvoering van het onderzoek. Volg de beschikbare richtlijnen voor verslaglegging van de verschillende soorten onderzoek:

Lengte en opbouw

Maximaal 4000 woorden inclusief samenvatting, summary, 3-5 trefwoorden, 3-5 key words en  tabellen, exclusief referenties.
Voor pilotstudies en kleinere studies geldt een maximum van 2500 woorden.
Volg de klassieke opbouw: inleiding met duidelijk omschreven de achtergronden, het doel, de hypothese of de vraagstelling van het onderzoek; patiënten en methoden; resultaten; discussie en conclusies; literatuurlijst.

Samenvatting en summary

Structureer de samenvatting en de summary volgens een vast stramien, met de kopjes: achtergrond, doel, methode, resultaten en conclusie. Klik hier voor een voorbeeld. Zorg voor een informatieve samenvatting zonder dat u in telegramstijl schrijft. De lengte is maximaal 200 woorden.

Literatuur

Beperk u tot maximaal 25 essentiële referenties. 

NB: De redactie kan na beoordeling beslissen tot een lager aantal maximum woorden voor het manuscript.